Update steun pakketten

Terug naar Nieuws

Update steun pakketten

MKB-Nederland en VNO NCW hebben de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met het kabinet over de noodzakelijke aanpassingen van het steunpakket. Dat die aanpassingen er moesten komen stond buiten kijf, omdat ondernemers hard worden geraakt door de maatregelen zoals die twee weken geleden door het kabinet zijn genomen.

Over het pakket zoals het er nu ligt, zijn ze gematigd positief. Ze zijn niet op alle punten even tevreden, maar ze hebben met hun inzet het nodige binnengehaald. Het zag er aanvankelijk aanmerkelijk minder goed uit.

Maatwerk zwaarst getroffen sectoren
Ze hebben stevig aangedrongen op maatwerk voor de zwaarst getroffen sectoren en het kabinet heeft dat ook opgepakt. De vraag is echter of wat er nu ligt, voldoende is voor de bedrijven die het betreft.

 • Horeca
  De eenmalige subsidie die horecaondernemers bovenop de TVL krijgen – circa 2,75 procent van de omzetderving – vinden zij niet genoeg. Het TVL vergoedingspercentage stijgt met deze maatregelen voor de horeca van 50 naar 61%. De meeste ondernemers zullen daar nauwelijks mee geholpen zijn. Een vergoedingspercentage van 75% vinden zij niet meer dan redelijk. En dat geldt al helemaal nu het ernaar uitziet dat de horeca langer dicht moet blijven dan de vier weken die waren aangekondigd. En passant hoorden ze gisteren in de persbriefing dat sluiting voor de horeca zeker nog tot december gaat duren. De manier waarop dat is aangekondigd, verdient geen schoonheidsprijs. Daar hebben ze het kabinet op aangesproken en inmiddels ook excuses voor gekregen.
  Duidelijk mag zijn dat zeker als de horeca langer dicht moet blijven, de vergoeding ook omhoog zal moeten.
 • Evenementen
  Ook voor de evenementenbranche hebben ze maatwerk bepleit. Bedrijven in de branche zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden en schommelingen in de omzet zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet trekt nu 11 miljoen euro uit voor een eenmalige vergoeding, en gaat ervan uit dat ongeveer 800 ondernemers hiervan gebruik zullen maken. Dat zou neerkomen op gemiddeld 14.000 euro per bedrijf. De vraag is of dat voldoende is én welke bedrijven in de branche hier dan wel of niet aanspraak op kunnen maken. Dat wordt nader uitgezocht.
 • Vrije theaterproducenten
  Het kabinet komt niet-gesubsidieerde theaterproducenten tegemoet met een totaalbedrag van 40 miljoen euro. Ook hier moet nog worden bezien wat dat per bedrijf betekent en in hoeverre producenten hiermee geholpen zijn.

TVL voor alle sectoren
Ze zijn zeer tevreden dat het kabinet voor de TVL nu heeft besloten de SBI-codes los te laten. Hier dringen ze al maanden op aan, omdat door de systematiek van SBI-codes duizenden ondernemers, onder anderen in de keten van de zwaarst getroffen sectoren, tot dusver buiten de boot vallen. In elk geval tot het eind van dit jaar komt nu elk bedrijf met een bepaald omzetverlies voor de TVL in aanmerking, ongeacht de branche waarin het werkzaam is. Dat is een goede zaak. Ze houden uiteraard goed de vinger aan de pols en zullen pleiten voor verlenging van deze maatregel als de situatie daar om vraagt.

Time Out Arrangement
Het kabinet heeft zoals bekend het pleidooi voor een time-out- en stopregeling opgepakt en geeft daarvoor nu een eerste aanzet. Ze zijn er echter nog niet. De komende weken wordt het arrangement verder uitgewerkt. Met de huidige ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker dat ondernemers die niet of nauwelijks nog perspectief zien, de mogelijkheid hebben om hun bedrijf tijdelijk stil te leggen of te stoppen, zonder dat iemand het kleedje onder hen vandaan trekt.

Thuisquarantaine en WW-premie
Ze vinden het ronduit teleurstellend dat er geen compensatie komt voor de loondoorbetaling bij thuisquarantaine van medewerkers (die niet ziek zijn). Volgens het kabinet is zo’n regeling niet uitvoerbaar, omdat niet is te controleren of iemand ‘gewoon’ ziek is of vanwege corona verzuimt.
Als (gedeeltelijk) alternatief hebben ze nu op tafel gelegd om de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten in de WAB voorlopig een jaar buitenspel te zetten.
Het aantal mensen in thuisquarantaine zal de komende tijd alleen maar verder oplopen en om de bezetting op peil te houden (maar bijvoorbeeld ook om de RIVM-richtlijnen uit te voeren en te handhaven),  zijn steeds meer ondernemers genoodzaakt tijdelijke krachten in te huren. Dan krijg je dus én de loondoorbetaling niet vergoed, én je moet tijdelijke mensen inhuren én voor hen ook nog eens een hogere WW-premie betalen. Dat is niet te doen. Het is ook niet fair om via die premiedifferentiatie in de WAB ondernemers onder deze omstandigheden financieel te straffen omdat zij flexkrachten inzetten. Ze hebben geen keus.

Andere goede punten in het pakket zijn overigens nog dat de garantieregelingen worden verlengd en dat het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Pakket moet mee-ademen
De vraag bij het totale pakket blijft uiteraard of het allemaal genoeg is om bedrijven door deze crisis heen te loodsen en banen te behouden. Dat hangt ook af van de ontwikkeling van het virus en de eventuele verdergaande maatregelen die volgen als de besmettingscijfers zich niet snel tenminste stabiliseren. Het pakket moet meebewegen met de omstandigheden en het kabinet geeft dat zelf ook aan. We blijven dus wekelijks met elkaar in gesprek.

Protocollen en handhaving
We kunnen allemaal niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de basisregels houdt om verdere verspreiding van het virus en een tweede lockdown te voorkomen. De brancheprotocollen spelen daarbij een wezenlijke rol en branches roepen hun leden op om die zorgvuldig en zichtbaar te hanteren. Een goed voorbeeld in dit verband zijn de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met de detailhandel over handhaving van de basisregels.
Directeur Leendert-Jan Visser speelt hier een belangrijke en verbindende rol tussen de ministeries en de leden, en in de afspraken en gesprekken over hoe branches en bedrijven open kunnen blijven of straks weer open mogen, zoals de horeca en evenementensector. Dat doet hij met een ongelooflijke inzet en goede resultaten.

Testcapaciteit en snelteststraten
Uitbreiding van de testcapaciteit is en blijft van groot belang. Gisteren heeft minister De Jonge van VWS de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het testbeleid én het initiatief vanuit het bedrijfsleven voor de inrichting van de zo gewenste snelteststraten. Vanuit MKB-Nederland zijn we betrokken geweest bij de start van de plannen die nu door VNO-NCW en een aantal bedrijven ten uitvoer worden gebracht. In nauwe samenwerking met VWS, EZK, de GGD-en en Defensie komen er op korte termijn zeven snelteststraten, op dezelfde locaties als de nieuwe KL-teststraten van de GGD. De bedoeling is om van daaruit op te schalen naar tenminste 25 locaties verspreid door het land. Het is mooi dat het bedrijfsleven met zijn organisatiekracht de overheid op deze manier kan helpen bij zoiets belangrijks als de testcapaciteit.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws