Over ons

Nederlandse Vereniging van Dansleraren:

De NVD werd op 1 augustus 1920 opgericht om de dansleraren in Nederland te coördineren, het dansen te bevorderen en het beroep als dansleraar uit te oefenen. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -het houden van, of deelnemen aan vergaderingen, congressen, cursussen, demonstraties en wat verder de kennis van de leden bevorderen kan. -het zenden van petities over onderwerpen, tot de werkkring van de vereniging behorende Het uitgeven en/of steunen van geschriften of bladen, welke strekking met het doel van de vereniging strookt. Het samenwerken met, of steunen van instellingen of personen, die een doel, overeenkom- stig met de missie en visie, uitsluitend of onder meer beogen. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Onze missie

De NVD wil een verbindend platform zijn waarbinnen leden op basis van gelijkwaardigheid kennis en kunde delen en elkaar uitdagen tot creativiteit en innovatie om zo het bestaansrecht van elkaar te helpen versterken. Naast het vergroten van de slagkracht van haar leden, wil de NVD ook bijdragen aan het versterken van de financiële positie door als eenheid op te treden richting externe partijen.

Onze visie

De NVD richt zich de aankomende jaren op het verder verbeteren van de kwaliteit van de dansprofessional, het aanjagen van de creativiteit als ondernemer en het vergroten van de zichtbaarheid van haar dansschoolhouders door vaker als collectief naar buiten treden. Daarnaast ontplooit de NVD activiteiten waarmee zij haar leden ontzorgt waardoor zij uitdrukkelijk meerwaarde ervaren als lid van de belangenorganisatie.

Lidmaatschap

Momenteel werken wij hard om de lidmaatschappen voor 2022 gereed te maken, zodra deze bekend zijn, zullen deze hier gepubliceerd worden.