Dansondernemers

Terug naar Nieuws

Dansondernemers

Beste leden,

Het bestuur heeft afgelopen week voor een van de meest gecompliceerde keuzes van afgelopen jaren gestaan. We hebben moeten kiezen tussen hart en hoofd,
Zoals u weet heeft de NVD een gedegen rol gespeeld in het opstellen van het samenwerkings convenant en het dans sector brede basis protocol dans, in het tijdelijk samenwerkingsverband met de naam dansondernemers.nl
Het verbaasde en betreurde ons dan ook dat de samenwerking met dansondernemers.nl eenzijdig een andere vorm heeft gekregen.

Hieronder zal ik u proberen uit te leggen wat de reden is waarom het bestuur de statement heeft gemaakt en waar de teleurstelling vandaan is gekomen.
Op generlei wijze wil de NVD een hoofdrol spelen in een samenwerking waarbij alle partijen belangeloos hebben meegewerkt.
Dat op het moment dat je je mond open doet de gebeten hond bent blijkt wel uit de reacties en opmerkingen op ‘social media’. Waar de NVD de zwarte piet is toebedeeld. Maar niet de mond opendoen is het laten berusten in een situatie waarin de NVD en de andere partijen geen keuze hebben gekregen.
Dat de NVD een gedegen rol heeft gespeeld in het ontwerpen en opstellen van het samenwerkings convenant en het basis protocol in de persoon van Jasper kan niemand negeren of ontkennen. Dat Jasper ervoor kiest zelf op de achtergrond te blijven siert hem niet alleen als goede bestuurder maar ook als mens. Naast Jasper Vermeer zetten ook Wilco van de Burgt, Andre de Werdt, Henk-Peter Vos en Chris Bernaards belangeloos hus expertise in.

Een gedeelte uit het samenwerkings convenant vindt u hieronder, deze heeft u mogelijk ook ingezien bij aanmelding dansondernemers.nl

De Doelstelling van het samenwerkings convenant:

Het doel van het Convenant is om de manier waarop partijen binnen het tijdelijke samenwerkingsverband Dansondernemers.nl samenwerken, vast te leggen zodat zij op een open, transparante en op vertrouwen gebaseerde gesprekken kunnen voeren en plannen en concrete afspraken kunnen maken over het opstellen van onder meer, maar niet uitsluitend beperkt tot, een protocol
voor de danssector om toe te werken naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten.

Als kernafspraken is het volgende overeengekomen:
2.1.1. Alle branche verenigingen en beroepsorganisaties, alsmede de sportbonden, uit de danssector met een rechtspersoonlijkheid en zelfstandige dansprofessionals die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband Dansondernemers.nl;

2.1.2. Aan de deelname aan het samenwerkingsverband Dansondernemers.nl zijn geen kosten verbonden;

2.1.3. Het samenwerkingsverband Dansondernemers.nl beperkt zich tot de collectieve activiteiten die toewerken naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten in het kader van de COVID-19 crisis;

2.1.4. Deze activiteiten zijn er in 1ste aanleg op gericht om te komen tot een danssector breed protocol, waarin invulling wordt gegeven aan de 1,5 meter samenleving;

2.1.5. Bij het opstellen van het danssector brede protocol wordt aangesloten bij de protocollen die zijn opgesteld voor de sportsector (zoals het protocol Verantwoord Sporten van april 2020), de cultuursector en de onderwijssector;

2.1.6. Het danssector brede protocol zal voor goedkeuring en ondertekening worden voorgelegd aan alle branche en beroepsorganisaties, alsmede de sportbonden, met een rechtspersoonlijkheid die dit convenant hebben ondertekend;

2.1.7. Tevens zullen drie, niet bij één van de genoemde rechtspersonen aangesloten, natuurlijke rechtspersonen de niet georganiseerde ondernemers vertegenwoordigen bij de ondertekening van het betreffende protocol. De namen van deze ondernemers zullen voorafgaand aan ondertekening kenbaar worden gemaakt via de website www.dansondernemers.nl;

2.1.8. In appendix 1 van dit convenant wordt de lijst van partijen die dit convenant onderschrijven opgenomen;

Als slot bepaling zijn we overeengekomen:
2.5.1. De verplichtingen van Partijen bij dit Convenant om de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden zullen gelden voor onbepaalde tijd;
2.5.2. Wanneer de het COVID-19 virus en de daarmee gepaard gaande crisis is bezworen de activiteiten van het samenwerkingsverband Dansondernemers.nl tot een einde komt;
2.5.3. Wanneer het samenwerkingsverband tot een einde komt zullen alle gegevens die via de website of naar aanleiding van uitvragen onder de deelnemers zijn verzameld en zijn opgeslagen, permanent worden verwijderd;
2.5.4. Dit Convenant bevat alle afspraken welke tussen Partijen zijn gemaakt omtrent de aangelegenheden waaraan in dit Convenant wordt gerefereerd;
2.5.5. Partijen kunnen zich eenzijdig terugtrekken uit het Convenant met inachtneming van een redelijke termijn;
2.5.6. Dit Convenant treedt in werking door ondertekening door Partijen en heeft een looptijd tot 1 september 2020. Partijen kunnen de looptijd van het Convenant verlengen.

Wat ons het meeste zorgen baart is dat met het aangaan van de stichting de AVG mogelijk is geschonden en niet wordt gewaarborgd. Een mogelijke claim door autoriteit persoonsgegevens kan worden verhaald op een ieder die zich bij het tijdelijke samenwerkingsverband heeft aangesloten.

Het huidige NVD bestuur is er altijd trots op geweest dat we open, transparant en met wederzijds respect met haar leden communiceert, openstaat voor suggesties en ideeën en kritiek. We zijn niet perfect en maken ook fouten. Af en toe klungelig, on-charmant, ongenuanceerd, maar altijd met de beste intenties om een eerlijke en open vereniging te zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Ons inziens is dit juist waar het met de oprichting van de Stichting Dansondernemers Nederland niet goed is gegaan. De NVD wil juist dans branche breed blijven samenwerken, anders hadden we ook niet belangeloos dansondernemers.nl op het lidmaatschap van MKB-Nederland mee laten liften en de vele onbetaalde manuren van Jasper in het samenwerkings convenant en protocol gestoken, Allemaal voor een grote goed.
Juist hierom verwacht je dat als het samenwerkings convenant niet meer volstaat, het gesprek en de dialoog wordt geopend. Afspraken zijn er om nagekomen te worden en daaruit onttrek je je niet zonder vooraankondiging, overleg en afspraken.

Het is dan ook vanuit een zakelijk oogpunt en de bescherming van de verenging en haar leden dat het bestuur heeft moeten besluiten de (eenzijdige) verlenging van dansondernemers.nl (wat niet meer bestaat en nu Stichting Dansondernemers Nederland is) niet te ondersteunen en te onttrekken uit de samenwerking. We hopen op uw begrip en uw ondersteuning van dit moeilijke besluit, waar we hebben moeten kiezen tussen hart en hoofd.
Het bestuur meent dat het juist nu zakelijk te riskant is aansluiting te zoeken bij Stichting Dansondernemers Nederland.
Echter blijven we openstaan voor en kijken uit naar een samenwerking dansbranche breed in de toekomst.

Vanuit MKB-Nederland hebben we het verzoek gekregen dat de verwijzing naar het basis protocol dans branche via de website van het aangesloten lid geschiedt.
Met het uittreden van de NVD is er een geaccordeerde bijgesteld basis protocol dans branche beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik via de NVD website.
De verwijzing kunt u vinden op www.mijncoronaprotocol.nl
Voor uw gemak vindt u het protocol ook als bijlage. Het protocol is ook in word beschikbaar.

Tot slot vind u de correspondentie aan dansondernemers.nl als bijlage.

Indien u nog vragen over dit schrijven heeft, kunt u altijd terecht bij het secretariaat of de voorzitter op 06 53 69 56 36

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws