Corona Update 28 september 2020

Terug naar Nieuws

Corona Update 28 september 2020

Beste leden,

Vanavond hebben we de vanuit de overheid te horen gekregen dat de gemaakte verscherpingen van afgelopen week niet genoeg zijn geweest om de verspreiding van het corona virus in te dammen. De aangekondigde verscherpingen van vanavond zijn wederom van toepassing op onze danssector. Door deze verscherpingen moet ook het protocol worden bijgesteld. Voor de van toepassing zijnde regels in het protocol is het protocol dat via www.mijncoronaprotocol.nl en de website van de NVD www.nvd.dance gepubliceerd is het geldende protocol. Per 1 september is de verwijzing naar het geldend protocol door MKB-Nederland in afstemming met VNO NCW en de rijksoverheid aangepast. Het protocol op de NVD-site heeft daarmee een met de rijksoverheid afgestemde status. Momenteel wordt het protocol aangepast en bijgesteld. Deze zullen we u zo spoedig mogelijk doen toekomen.

De maatregelen die op onze sector van toepassing zijn, zijn onderstreept en dik gedrukt!

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximumaantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:

 • VR’s (veiligheid regio’s) kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Laat u testen! Iedereen uit uw huishouden blijft 72 uur thuis in quarantaine tot de uitslag bekend is.
 • Werk thuis, indien het niet anders kan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Wat houden deze maatregelen concreet in voor onze dansscholen:

*Maximaal aantal leerlingen tegelijk in de dansschool is 30  (15 paren)

*Niet rouleren van partners in dezelfde les of tijdens een dansavond.

*Geen nieuwe bezoekers vanaf 21:00 uur

*Horeca moet om 22:00 gesloten zijn

*Sportkantines blijven gesloten

*Is er een aparte horeca en afhankelijk van je vergunning kan deze open conform protocol KHN, maar sluit om 22:00 uur

*Bron- en contact registratie

*Mogelijke uitzondering sportgroepen en jeugdgroepen, bevestiging volgt

*Dans oefenavonden, vrije dansavonden, thema-avonden e.d. NIET meer dan 30 leerlingen, vooraf reserveren, contact gegevens registratie en triage verplicht.

Bar sluit om 22:00 uur afhankelijk van je vergunning.

Samen met u streven we ernaar de maatregelen op te volgen en uit te voeren om een mogelijke tweede intelligente lockdown te voorkomen.

Een lockdown betekent dat de deuren van de dansscholen wederom op slot gaan, dit moeten we, met z’n allen, zien te vermijden en voorkomen zodat we ons bestaansrecht blijven behouden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit schrijven of andere aspecten dan staan wij natuurlijk graag voor u klaar. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Yvette Jager

M: 06-33 929 304

E: secretariaat@nvd.dance

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws