Leden

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Lidmaatschap

Gewone leden kunnen zijn:

Zij, die het geven van Dansonderwijs als beroep uitoefenen en door het Bestuur, eventueel bijgestaan

door een tot dat doel benoemde Commissie van onderzoek, worden erkend.

Zij moeten de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en praktisch in het beroep werkzaam zijn.

Zijn ontvangen een bewijs van lidmaatschap, doch zijn tevens verplicht zich het insigne van de vereniging

aan te schaffen.

Artikel 2

Aspirant-leden kunnen zijn:

Zij, die bij het geven van Dansonderwijs praktisch betrokken zijn, de leeftijd van 18 jaar bereikt, doch de

21-jarige leeftijd niet overschreden hebben, of de 21-jarige leeftijd overschreden hebbende, niet geheel

voldoen aan de door het Bestuur of Commissie, aan leden te stellen eisen.

Zij moeten voldoen aan de ASPIRANT-LEDEN te stellen eisen. Zijn ontvangen een bewijs van ASPIRANT-lidmaatschap.

Zij hebben geen stemrecht en zijn voor generlei functie benoembaar.

Zij  zijn verplicht te zorgen, indien publicaties gebruik wordt gemaakt van het noemen van hun

LIDMAATSCHAP der Vereniging, steeds de naam ASPIRANT-Lidmaatschap voluit wordt vermeld.

Zij  worden bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd als gewoon lid overgeschreven.

In het geval zij, bij aanneming als ASPITANT-LID de leeftijd van 21 jaar reeds overschreden hebben,

wordt het Bestuur of Commissie een tijd bepaald, waarop zij als GEWOON LID moeten w\orden

overgeschreven. Bij overschrijving als GEWOON LID moeten zijn aan de daarvoor te stellen eisen voldoen.

Voor kinderen en/of pupillen van leden is een leeftijdsgrens voor toelating als aspirant-lid: 16 jaar.

Artikel 2a

Indien bij besluit van een leden vergadering volgens artikel 9 der Statuten een groep assistentenleden

wordt gevormd, gelde onderstaande bepalingen:

ASSISTENT-LEDEN

Assisitent-leden kunnen worden:

Echtgenoten, kinderen en/of pupillen van leden.

Zij  moeten bij het dansonderwijs praktische betrokken zijn en de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Hun kandidatuur moet door een lid of aspirant-lid schriftelijk bij de secretaris ingediend worden,

met mededeling van de wijze, waarop de kandidaat praktisch bij het dansonderwijs betrokken is en,

indien het een pupil betreft, tevens de verwantschap, waarop deze tot het lid of aspirant-lid bestaat.

Het bestuur beslist op een Algemene Bestuursvergadering over de aanneming of afwijzing van de

kandidaat, waarvan door het bestuur mededeling wordt gedaan aan het lid of aspirant-lid, dat de kandidaat

heeft voorgedragen.

Assistent-leden hebben geen stemrecht en zijn voor generlei functie benoembaar.

Zij mogen niet zelfstandig onderwijs geven en zonder schriftelijke toestemming van het lid of aspirant-lid,

dat zij behulpzaam zijn, een ander bij het geven van dansonderwijs niet assisteren.

Zij mogen de door de vereniging te houden vergaderingen, congressen en eventuele studiebijeenkomsten

of een gedeelte daarvan alleen onder geleide van het lid of aspirant-lid, dat zij behulpzaam zijn, bijwonen.

In bijzondere gevallen en op verzoek van het betrokken lid of aspirant-lid kan het bestuur van het

laatstgenoemde ontheffing verlenen.

Zij hebben geen recht op toezending van eventuele door de vereniging uit te geven tijdschriften of

andere technische bescheiden het dansonderwijs betreffende.

Het lid of aspirant-lid, dat wordt bijgestaan door een assistent-lid, dient te zorgen, dat bij publicatie van

de naam van een assistent-lid in verband met het lidmaatschap van de vereniging, de naam assistent-lid

voluit wordt vermeld. Indien, door welke omstandigheden ook, het lid of aspirant-lid, dat het betrokken

assistent-lid heeft voorgedragen, ophoudt deel uit te maken van de vereniging, vervalt tevens het assistent-lidmaatschap van de persoon, die hem of haar behulpzaam is. Het assistent-lid wordt eveneens afgevoerd,

indien door het betrokken lid of aspirant-lid daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur wordt ingediend,

waarna alle rechten van het assistent-lid vervallen zijn.

Van de afvoering in het laatste geval wordt, zo mogelijk door het bestuur aan het assistent-lid schriftelijk

kennis gegeven. Ten behoeven der assistent-leden wordt een bewijs als assistent-lid aan het lid of aspirant-lid verstrekt. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de terugzending der door de vereniging verstrekte lidmaatschapsbewijzen bij eventueel ophouden van het lidmaatschap, van het lid-aspirant- of

assistent-lidmaatschap, benevens voor het voldoen der op de ledenvergadering vastgestelde jaarcontributie

voor het assistent-lidmaatschap.

Voor assistent-leden worden van toepassing verklaard de artikelen van het H.H. Reglement,

genoemd onder 5 -7 – (9 aangevuld als volgt: en indien het een assistent-lid betreft, met kennisgeving

tevens aan het lid of aspirant lid, dat het assistent-lid heeft kandidaat gesteld) – 10 – 11 – (14, aangevuld

als volgt: assistent leden hebben geen stemrecht, beide volgens artikel 2a H.H. Reglement)

-15 – 17 – 18 – 19 –(22, aangevuld als volgt: assistent-leden hebben alleen toegang onder geleide,

volgens artikel 2a H.H. Reglement.)

Een tijdig ingediend voorstel tot opheffing van de groep assistent-leden wordt op de agenda geplaatst.

Echter behoeft het de steun van tenminste 1/3 der aanwezige stemgerechtigde leden om behandeld

te kunne worden. Een dusdanig voorstel moet met tenminste 2/3 deel van de stemmen der aanwezige

leden aangenomen worden om tot opheffing te kunnen overgaan. Het treedt daarna eerst in werking

na verloop van zeven maanden en bij de aanvang van een nieuw verenigingsjaar.

Artikel 3

LEDEN VAN VERDIENSTE

Leden van verdienste kunnen worden: Leden, in Artikel 1 genoemd, die zich als zodanig in de vereniging

verdienstelijk hebben gemaakt. Zij kunnen vrijgesteld worden van het betalen van contributie, als zij dit

wensen.

Artikel 4

ERE- LEDEN

Ere-leden kunnen worden: Dames en heren, NIET- leden van de vereniging, die zich bijzonder in het belang

van de Vereniging onderscheiden hebben. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 5

Het is aan de in Artikel 1, 2 (eventueel 2a) en 3, genoemde leden niet geoorloofd deel uit te maken van een

ander binnenlandse organisatie, hetzelfde doel beogende, of daaraan op enigerlei wijze steun te verlenen.

Eveneens is het niet geoorloofd steun of medewerking te verlenen aan groepen en/of personen, wier

werkwijze door het Bestuur schadelijk geacht wordt voor het verenigingsdoel.

Het bestuur is bevoegd in bijzonder gevallen ontheffing te verlenen.

Artikel 6

De leden, bedoeld in artikel 1, 2, 3, 4 moeten op een Algemene Ledenvergadering aangenomen of benoemd

worden.

Artikel 7

Alle lidmaatschapsbewijzen alsook eventueel verstrekt insigne worden versterkt voor de duur van het

lidmaatschap. Bij het beëindigen van hetzelve moeten en diploma’s en eventueel insigne in goede toestand

worden teruggegeven, waarvoor een nader vast te stellen bedrag wordt gerestitueerd, welk bedrag gelijk

moet staan met de som hier indertijd voor gestort, verminderd met een door het bestuur vast te stellen

percentage. Uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het lidmaatschap zal het bestuur bij aangetekend

schrijven diploma en/of eventueel het insigne opvragen, wat alsdan franco gerestitueerd moet worden,

uiterlijk 14 dagen na opvragen, waarop binnen eens maand eventuele restitutie van het verschuldigde

bedrag plaats vindt.

Indien niet binnen 14 dagen aan de opvraging gevolg is gegeven, is de nalatige partij een boete verschuldigd

van €50,– ineens, zonder dat gerechtelijke ingebrekestelling nodig is, verhoogd net alle kosten die gemaakt

worden om eventueel dit bedrag te innen, behoudens dat de nalatige onmacht is teruggegeven te doen

plaatsvinden.

Artikel 8

KANDIDATEN

Om onder de artikelen 1 of 2 genoemde leden te worden opgenomen, moet men zich schriftelijk aanmelden

bij de secretaris, waarna zo nodig een formulier wordt toegezonden, dat duidelijk ingevuld, met bijvoeging

van eventueel daarvoor vastgestelde bedrag, binnen  14 dagen na toezending aan de Secretaris moet

teruggezonden worden.

Het Bestuur draagt zorg, dat zo nodig omtrent bovengenoemde Kandidaten informatie ingewonnen worden.

De namen der kandidaten moeten door de secretaris aan de Commissie voor Onderzoek en aan de leden toegezonden worden: deze kunnen hun evt. redelijke bezwaren tegen kandidaten schriftelijk indienen bij de

secretaris, uiterlijk 14 dagen na de toezending.

Artikel 9

SCHORSING, ROYEMENTEN

Het bestuur heeft de bevoegdheid leden, wier handelingen de vereniging of een medelid/leden op vakgebied

oneerlijk benadelen, of die aan hun verplichtingen ten aanzien van de vereniging niet voldoen, te schorsen

en voor royement voor te dragen met kennisgeving aan de geschorsten.

De geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, behoudens het recht van bijwonen van die

ledenvergadering, waar een uitspraak zal worden gedaan over het voorstel van royement.

Op die vergadering hebben de geschorsten geen andere rechten, dan die van deelname aan discussie

over het royementvoorstel, tenzij de schorsing voor of tijdens die vergadering wordt opgeheven.

De voor schuld geroyeerde leden, kunnen, indien zij hun schuld weer aangezuiverd hebben, opnieuw

kandidaat gesteld worden, zonder nader onderzoek, tenzij de ledenvergadering onderzoek wenst.

Artikel 10

Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden
 • De uitoefening van een beroep, hetwelk niet verenigbaar wordt geacht met dat van dansonderwijs.
 • * Bedanken moet schriftelijk 14 dagen voor het eindigen van het verenigingsjaar, of tijdens het

houden, doch voor het einde van de Jaarvergadering bij het Bestuur geschieden.

 • ** Indien de Jaarvergadering anders plaats heeft dan op het einde van het verenigingsjaar, kan

men tijdens, in elk geval voor het eindigen van die vergadering bedanken, mits dit bedanken

voortvloeit uit een op die vergadering genomen besluit, dat nog in de verdere loop van het vereni-

gingsjaar van kracht wordt.

 • *** Bij een zodanig bedanken zal zoveel maal 1/12 deel contributie verschuldigd zijn, als er

maanden van dat verenigingsjaar verstreken zijn. Indien contributie geheel betaald is,

moet restitutie plaats hebben van het eventueel teveel betaalde.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn(en) wordt men geacht zijn lidmaatschap te hebben

verlengd tot aan het einde van het nieuwe verenigingsjaar.

Artikel 11

GELDMIDDELEN

Jaarlijks wordt het bedrag der contributie en de wijze van inning vastgesteld VOOR EEN GEHEEL

VOLGEND JAAR, met inachtname van het betaalde in artikel 10, sub ***

Alle leden zijn voor een geheel jaar contributie schuldig, totdat zij reglementair ophouden lid te zijn,

met inachtname van het bepaalde in artikel 10, sub ***

Artikel 12

De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen, aangegaan buiten de goedkeuring van het Bestuur.

Wanneer het geldelijke bezit van de Verenging €100,– te boven gaat, zal het meerdere boven dit bedrag,

indien dit minstens €50,– bedraagt, bij een door het bestuur nader te bepalen financiële instelling belegd

worden. De opvraging moet, indien mogelijk, door het dagelijks bestuur bekrachtigd worden.

Artikel 13

VERGDERINGEN, STEMMINGEN

Tenminste eenmaal per jaar wordt een Ledenvergadering gehouden (Jaarvergadering).

In deze vergadering worden behandeld:

 • Ingekomen stukken
 • De op de agenda voorkomende punten, o.a. verslagen van: alle in functie geweest zijn de

commissies en/of functionarissen.

 • Bespreking algemeen bestuursbeleid en beleid diverse Commissies etc.

VERSLAGEN  moeten minstens 14 dagen van te voren ter kennis van de leden gebracht worden.

 • Verkiezingen van:
 • Bestuursleden
 • Redacteur
 • Commissie van Redactie
 • Van een (of meerdere) lid (leden) Commissie van Arbitrage
 • Van een (of meerdere) lid (leden) Commissie van (KAS) Controle
 • Commissie van onderzoek
 • Aanneming nieuwe leden
 • Vaststelling van de plaats, waar de volgende Jaarvergadering zal worden gehouden
 • Schorsing en Royement

Artikel 13a

Het bestuur is bevoegd in bijzondere omstandigheden verslag(en) op de Buitengewone – en/of Jaar-

vergadering te doen uitbrengen.

Artikel 14

Op de ledenvergadering hebben toegang alle categorieën van leden. Allen zijn stemgerechtigd, uitgezonderd

de in Artikel 2 en 4 genoemde leden.

Artikel 15

Alle besluiten, reglementair op een ledenvergadering genomen, zijn voor alle groepen van leden van kracht, uitgezonderd de in Artikel 4 genoemde leden.

Artikel 16

Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie (3) maanden een ledenvergadering

uit te schrijven, indien er schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door tenminste een derde (1/3) van de stemgerechtigde leden. Bij het verzoek moeten de te behandelen voorstellen met toelichting schriftelijk gevoegd zijn.

Artikel 17

Het recht tot het indienen van voorstellen en amendementen daarop berust bij:

 • het Bestuur,
 • de Redacteur,
 • de Leden
 • een krachtens het besluit van een ledenvergadering, uit de vergadering gekozen Commissie voor

zover het voorstellen betreft, welke voortvloeien uit de taak van die Commissie.

Alle voorstellen moeten, behoorlijk toegelicht, schriftelijk, minstens acht weken voor een ledenvergadering

bij de Secretaris ingediend worden, om op de agenda geplaatst te worden. Het Bestuur behoudt zich het

recht voor, te beslissen over het al of niet behandelen van voorstellen (of amendementen daarop), ter

vergadering ingediend.

Ook amendementen, ter vergadering ingediend op TIJDIG ingediende voorstellen, vallen onder deze

bepaling. Een motie, ter vergadering ingediend, moet door minstens een (1) stemgerechtigd lid (anders

dan familielid of compagnon) gesteund worden. Het bestuur is verplicht zodanige motie in behandeling te

nemen staande de vergadering. Een voorstel van orde, ter vergadering ingediend, heeft voorrang van

behandeling.

Artikel 18

Elk tijdig ingediend voorstel tot wijziging of aanvulling der statuten of reglementen wordt op de agenda

geplaatst. Echter behoeft het de steun van tenminste een derde (1/3) der aanwezigen stemgerechtigde

leden om op de ledenvergadering behandeld te kunnen worden.

Statuten verandering kan alleen plaatsvinden, indien er twee derde (2/3) der stemgerechtigde leden daarvoor

zijn. Is dit twee derde (2/3) deel niet ter vergadering aanwezig, dan is het bestuur verplicht een referendum

uit te schrijven.

Artikel 19

De agenda voor een Algemene Ledenvergadering moet minstens 14 dagen voor de vergadering ter kennis

van de leden gebracht worden.

Artikel 20

Waar schriftelijke stemmingen zullen plaats hebben, benoemt het bestuur een stembureau, uit drie leden

bestaande, belast met het onderzoek der stembriefjes en de vaststelling van de uitslag.

Het Bestuur deelt de uitslag van de stemming aan de vergadering mede. Over personen wordt schriftelijk,

over zaken als regel mondeling gestemd.

Artikel 21

STEMMINGEN

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in Artikel 18 en B.

van dit Artikel.

 • Indien het aantal voor- en tegenstemers, een zaak betreffende, gelijk is, wordt nogmaals gestemd.

Is er na de 2e stemming geen meerderheid en is het nemen van een besluit reglementair noodzakelijk,

dan beslist het lot. Is deze reglementaire noodzakelijkheid niet aanwezig, doch acht 2/3 van de

aanwezige stemgerechtigde leden het nemen van een besluit dringend, dan  is het Bestuur verplicht

een referendum te doen plaatshebben, waarvan de uitslag binnen 2 maanden ter kennis van de leden

met worden gebracht. Alle verkiezingen hebben plaats met meerderheid van stemmen.

 • Indien het aantal voor- en tegenstemmers over 2 kandidaten gelijk is wordt het lid met de meeste lidmaatschapsjaren verkozen verklaard: is ook dit gelijk, dan is de oudste verkozen.
 • Zijn er voor een te vervullen functie meer dan 2 kandidaten, doch geen der kandidaten verkrijgt een meerderheid van stemmen, dan heeft er herstemming plaats over die 2 kandidaten, die het hoogst

aantal stemmen op zich verenigden

 • Zijn er na de kandidaat met het hoogste aantal stemmen 2 of meerdere kandidaten, die een gelijk

aantal stemmen kregen, dan zal er eerst herstemming over deze gehouden worden.

Artikel 22

CONGRESSEN

Zo nodig hebben (heeft) jaarlijks een of meerdere congres(sen) plaats.

Aldaar kan behandeld en/of gegeven worden:

 • Het uit te brengen verslag van de afgevaardigde(n) van de vereniging.
 • Alle op dansonderwijs betrekking hebbende zaken.
 • Demonstratie(s)
 • Onderwijs
 • Aannemen van eventueel nieuwe leden
 • Vaststelling plaats volgend congres

Tot het (de) congres(sen) hebben toegang alle leden en door het Bestuur toegestane introducees.

Indien het Bestuur het nodig acht, direct VOOR, na, of tussen de congresdagen een ledenvergadering

te doen houden, kan een of meerdere punten aan de alsdan te behandelen agenda worden toegevoegd.

Artikel 23

AFGEVAARDIGDEN

De op een vergadering gekozen afgevaardigde(n) is (zijn) verplicht te demonstreren en/of te onderwijzen

datgene, wat hun in bovengenoemde functie ter kennis is gekomen.

Opdracht aan en werkwijze van, wordt in overleg met de afgevaardigde(n) geregeld door het Bestuur.

Aanvaarding van de opdracht sluit de verplichting in, verantwoording te doen aan het Bestuur van de

opgedragen taak en eventueel beschrijving(en) en/of theorie(en) van dansen misntens14 dagen voor een

congres ter kennis van de leden te brengen.

Op een ledenvergadering wordt een maximum bedrag vastgesteld als vergoeding voor de te vervullen

opdracht(en). Het is de afgevaardigde(n) niet geoorloofd (voor het congres) zonder toestemming van

het Bestuur onderwijs te geven in datgene, wat in bovengenoemde functie ter kennis is gekomen.

Aan deze toestemming kunnen door het Bestuur voorwaarden verbonden worden.

Artikel 24

VERSCHILLENDE COMMISSIES

Op de jaarvergadering wordt uit de leden benoemd:

 • COMMISSIE VOOR ARBITRAGE: bestaande uit minstens 2 leden en een plaatsvervangend lid.

Indien een lid of plaatsvervangend lid dezer Commissie betrokken is bij een geschil, dan mag dit lid

tijdens de behandeling van dit geschil geen zitting hebben in de Commissie Geschillen worden eerst aanhangig gemaakt bij het Bestuur. Acht dit het wenselijk, dan stelt het bestuur het geschil in handen

van de Arbitrage-Commissie.

Het Bestuur benoemt alsdan uit hun midden een gedelegeerde, die als Voorzitter van de Commissie

optreedt. Bij weigering tot aanvaarding van arbitrage geeft de Commissie kennis aan het Bestuur,

hetwelk een voorlopige beslissing neemt. Bij aanvaarding van arbitrage hebben beide partijen de plicht

alle door de Commissie gewenste medewerking te verlenen. De regeling der vergoeding van gemaakte kosten wordt jaarlijks door de Ledenvergadering vastgesteld.

Alle betrokkenen bij een aanhangig gemaakt geschil zijn verplicht hiervan geen openbaarheid te geven

aan personen of instellingen, die buiten de vereniging staan.

Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing van deze verplichting verlenen.

 • COMMISSIE VAN ONDERZOEK van Kandidaten in Artikel 1 en 2 genoemd, bestaande uit drie (3)

leden en drie (3) plaatsvervangende leden.

Indien een lid of plaatsvervangend lid betrokken si geweest bij de opleiding van een of meerdere der

voor het onderzoek in aanmerking komende kandidaten, dan mag dit lid geen deelnemen aan dat

onderzoek. De commissie brengt het resultaat van het onderzoek van de betreffende kandidaten

zo spoedig mogelijk ter kennis van het Bestuur.

 • COMMISSIE VAN CONTROLE, bestaande uit minstens drie (3) leden en een plaatsvervangend lid.

De vaste leden van deze Commissie nemen zitting voor drie (3) jaar. Ieder jaar treedt hij of zij af, die

het langst zitting had in de commissie en is niet direct herkiesbaar als zodanig.

De Commissie moet de kas en boeken controleren van de penningmeester(s) en de Redacteur.

Zij heeft tevens recht op controle op de bescheiden, berustende bij de diverse functionarissen van de vereniging. Zij kan, indien nodig, zich de medewerking verzekeren van een accountant.

Bestuursleden mogen GEEN zitting nemen in deze Commissie.

 • COMMISSIE VAN REDACTIE, Een Commissie van Redactie, bestaande uit 2 of meerdere personen.

Zij hebben tot taak toezicht te houden po de inhoud van ingezonden stukken. Zij hebben het recht

(in overleg met de redacteur), indien zulks in het belang van de vereniging is, de plaatsing daarvan te weigeren, zonder opgaaf van redenen, doch met kennisgeving aan de inzender (ster).

Zij staan de redacteur bij diens werkzaamheden bij, welke in onderling overleg worden geregeld.

 • TECHNISCHE COMMISSIE, Deze bestaat (zal bestaan) uit tenminste drie (3) leden. Zij heeft tot taak,

in samenwerking met het Bestuur en ten behoeve der leden, het behandelen van het technische

gedeelte van de gezelschapsdans, o.m. het:

 • Schriftelijk en praktisch uitwerken van dansen en variaties (danspassen):
 • Verzorgen der mondelinge en schriftelijke vertaling der dansen en variaties (danspassen),

zowel op de congressen en Studiedagen als bij andere gelegenheden.

 • Verzorgen der rubrieken “Techniek van de gezelschapsdans” en “Vragenrubriek” van het door

de verenging uit te geven Tijdschrift of andere geschriften.

 • Van advies dienen aan het Bestuur in Technische zaken, het vak betreffende. Zij kan zich de medewerking van leden verzekeren. De medewerking van dames-niet-leden aan deze

Commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur.

Alle Commissies en Functionarissen zijn verplicht schriftelijk verslag uit te brengen bij de Secretaris,

tenminste zes (6) weken voor de Jaarvergadering.

Indien de jaarvergadering later plaatsvindt dan op het einde van het verenigingsjaar of later dan de eerste

maand van het nieuwe verenigingsjaar, kan het bestuur besluiten de verkiezing van Commissieleden,

benevens andere agendapunten, welke gewoonlijk op de Jaarvergadering worden behandeld

(volgens Artikel 13 en 24), op een Buitengewone vergadering, te houden voor de Jaarvergadering,

aan de orde te stellen.

Artikel 25

TIJDSCHRIFT

Het verschijnen van het Tijdsschrift wordt op de Jaarvergadering geregeld. Het kan bevatten alles, het beroep

en de Vereniging betreffende. Diverse Commissies en de Leden kunnen Artikelen ter plaatse aanbieden

(zie Artikel 24 aub d). Mededelingen en artikelen van het Bestuur als zodanig moeten te allen tijde geplaatst

worden. Verslagen zijn niet aan censuur onderworpen, behoudens dat de gebruikte termen toelaatbaar zijn en rechtstreeks verband houden met het verslag.

Artikel 26

De redacteur is verplicht de bestuursvergaderingen bij te wonen ter kennisname van het verenigingsnieuws,

bestemd voor het Tijdschrift. Hij kan deelnemen aan de discussie, doch is, indien hij geen lid van het bestuur is,

niet stemgerechtigd.

Artikel 27

Het Bestuur

Het Bestuur wordt op de Jaarvergadering uit en door de Leden gekozen. Het kan bestaan uit 1e en 2e voorzitter,

1e en 2e Secretaris, 1e en 2e Penningmeester en eventuele andere bestuurders, doch moet bestaan uit een

oneven aantal personen. Het Dagelijks bestuur bestaat uit minstens 3 personen en wordt voornamelijk gevormd

door 1e voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester. Indien 2 dezer functies door 1 persoon worden

waargenomen, zal de Bestuursvergadering een derde Dagelijksbestuurs lid uit haar midden aanwijzen.

Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, het houdt bestuursvergaderingen, zo dikwijls

Als het dat nodig oordeelt: zijn werkwijze wordt in onderling overleg jaarlijks op de bestuursvergadering geregeld.

Elk lid van het Bestuur heeft zitting voor 2 jaar, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 16, alinea 6 van de  Statuten; jaarlijks treedt een deel als volgt af (indien het Bestuur uit minstens 7 personen bestaat):

ONEVEN JAARTAL: 1e voorzitter, 2e secretaris en 1e penningmeester

EVEN JAARTAL: 2e Voorzitter, 1e Secretaris en 2e penningmeester

Het aftreden van meerdere bestuursleden wordt nader door de jaarvergadering geregeld. Het is leden en Bestuursleden niet geoorloofd, voor, tijdens of na het bekleden of uitoefenen ener verenigingsfunctie of

van een opdracht, de vereniging betreffende, hiervan gebruik te maken voor persoonlijke doeleinden. De Bestuursvergadering kan besluiten in bijzondere gevallen hiervan af te wijken. Indien het Bestuur uit niet meer

dan 5 leden bestaat, regelt de Ledenvergadering de aftreding nader, doch zodanig, dat nimmer 1e Voorzitter

en 1e Secretaris gelijk aftreden.

Artikel 28

Tot het stellen van kandidaten voor een bestuursfunctie zijn gerechtigd: de Leden en het Bestuur.

Kandidaatstelling kan geschieden minstens acht weken voor de Jaarvergadering bij de Secretaris, vergezeld

van een schriftelijke verklaring van het betrokken lid, dat deze de kandidatuur aanvaardt.

Het Bestuur draagt zorg, dat de namen der kandidaten voor de vergadering ter kennis van de leden

worden gebracht. Ook op de vergadering kunnen, indien dit dringend noodzakelijk blijkt, nog kandidaten gesteld worden.

Artikel 29

VERSCHILLENDE FUNCTIES

 • De 1e Voorzitter opent, leidt en sluit alle vergaderingen. Hij is verplicht te zorgen, dat:
 • De Statuten en het Huishoudelijk Reglement gehandhaafd, de op de vergaderingen reglementair

genomen besluiten uitgevoerd worden en de Bestuursleden hun functie naar behoren vervullen.

 • Indien een of meerdere leden, die het ordelijk verloop ener vergadering of van een congres

verhinderen, deze tot de orde te roepen en bij voortzetting der ordeverstoring, voor te dragen tot

uitsluiting van het verder bijwonen van een deel of de gehele vergadering en/of het congres.

Bij ontstentenis van voorzitter en vicevoorzitter in dezelfde rechten.

 • De 2e Voorzitter is de 1e in alles behulpzaam en vervangt hem zo nodig.
 • De 1e Secretaris verzorgt de correspondentie en het Jaarverslag. Hij tekent als zodanig in overleg

met de 1e Voorzitter alle stukken.

 • De 2e Secretaris verzorgt de notulen der vergaderingen en is de 1e in alles behulpzaam en vervangt

hem zo nodig.

 • De 1e Penningmeester is belast met de boekhouding, het beheer der gelden en het uitbrengen

van een financieel jaarverslag.

 • De 2e Penningmeester is de 1e in alles behulpzaam en vervangt hem zo nodig.
 • De werkzaamheden der eventueel overige functionarissen worden nader door het Bestuur

en/of de ledenvereniging geregeld.

 • Indien het Bestuur uit niet meer dan 5 leden bestaat, worden de werkzaamhedender2e functionarissen

op voorstel van het Bestuur nader door de Ledenvergadering geregeld.

 • Ieder lid van het Bestuur is verplicht bij tussentijds bedanken zijn (haar) functie te blijven waarnemen

tot een opvolger(ster) s benoemd of althans het mogelijk te maken dat de taak door anderen

behoorlijk kan worden voortgezet. Ieder lid van het bestuur en ook andere functionarissen

is (zijn) verantwoordelijk voor de onder hun berusting zijnde bescheiden: eenieder is verplicht daarvan

een lijst aan te leggen, waarvan de secretaris een duplicaat moet bezitten, en bij te houden

en lijst en bescheiden aan de nieuwe functionaris(sen) tegen een getekend bewijs af te dragen.

Een Bestuurslid, verhinderd zijnde een vergadering bij te wonen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk

schriftelijk kennis aan de Secretaris, doch draagt zorg dat de eventueel op de vergadering nodig

zijnde en onder zijn (haar) berusting zijnde bescheiden, aanwezig zijn.

Bestuurs- en andere Leden hebben, indien zij voor de vereniging werkzaam zijn, in opdracht

van de vereniging, recht op vergoeding van reis- en verdere noodzakelijk te maken kosten,

welke door het Bestuur worden geregeld, doch zijn verplicht daarvan een behoorlijk gespecificeerde

rekening bij de Penningmeester in te dienen.

Het Bestuur zal bij onstentenis van de 1e of 2e functionaris, indien door de onstentenis stagnatie

in de uitoefening der functie ontstaat een ander bestuurder uit zijn midden aanwijzen ter

voorlopige voorziening.

Bestuurs- en andere functionarissen kunnen een gratificatie ontvangen, indien hun verenigingswerkzaamheden

boven het normale uitgaan. Een zodanig voorstel wordt reglementair op de agenda der Jaarvergadering

geplaatst ter beslissing door de leden.

Artikel 30

Het Bestuur is bevoegd, in spoedgevallen, waarin door de Statuten of het Huishoudelijk Regelement

niet is voorzien, een beslissing te nemen, behoudens verantwoordelijkheid aan de Algemene Vergadering:

in andere gevallen beslist de Ledenvergadering.

Artikel 31

Het Verenigingsjaar vangt aan 1 januari en eindigt 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 32

LIQUIDATIES

Het besluit tot ontbinding van de Vereniging voor de vastgestelde tijd, moet genomen worden op twee

met een tussenruimte van drie maanden te houden Ledenvergadering.

De eerste moet met 3/4 , de tweede moet met meerderheid van stemmen het besluit goedkeuren.

Wanneer tot ontbinding van de Vereniging wordt overgegaan, is het Bestuur belast met de liquidatie, met inachtneming van het bepaalde van Artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

SLOTBEPALINGEN

 • Alle met het Tijdschrift in verband staande artikelen zijn alleen van kracht, indien de Vereniging een

Tijdschrift uitgeeft.

 • Het Huishoudelijke Reglement mag niet in strijd zijn met de Staturen.
 • De op de Ledenvergadering(en) genomen besluiten mag (mogen) niet in strijd zijn met de Statuten

en/of het Huishoudelijk Regelement.

 • Het aanschaffen van Statuten en Huishoudelijke Regelement is voor ieder lid verplichtend.